ไม่มีอะไรจะอัพบล็อก เลยหาบันทึกเก่า ๆ ย้อนหลังมาอัพครับ แล้วนาน ๆ ทีให้มีเนื้อหาสาระบ้าง

แต่ Entry นี้ คาดว่าคงมีผู้ให้ความสนใจน้อย แต่ก็อาจมีประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะเอาไปเป็นแนวทาง

หรือจะเอาเนื้อหาบางส่วนไปจัดทำเป็นรายงานก็ได้

ย้อนไปวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนามีการจัดงานที่มีชื่อว่า

"มหกรรมมั่นใจเครื่องจักรกลไทย" ซึ่งมีสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพคนไทย สร้างความมั่นใจในเครื่องจักรกลไทยและลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ

ภายในงานจะประกอบไปด้วยสินค้า ชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีการผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่สิค้าการเกษตร  พลังงานในชุมชน  แปรรูปอาหาร  บรรจุภัณฑ์  เป็นต้นและมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันดังนี้

1. กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและพลังงานในชุมชน

2. กลุ่มเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร

3. กลุ่มเครื่องจักรกลบรรจุภัณฑ์

4. กลุ่มเครื่องจักรกลพื้นฐาน

 

เนื่องจากไม่สามารถนำข้อมูลในงานมาได้หมดครับ ได้แต่เอาที่น่าสนใจมายกตัวอย่างได้เห็นกันเท่านั้น

 

ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน  สร้างขึ้นเพื่อลดเวลาการทำงานของคนในการปอกเปลือกมะพร้าวโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ  3  ส่วน  คือ  ชุดโครงสร้างฐานรองรับ  ชุดส่งกำลังต้นกำลังเป็นไฮดรอลิกส์  ส่งกำลังผ่านชุดกลไกถ่ายทอดกำลัง  ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกส์และเฟืองตรงไปขับชุดเพลาปอกเปลือกมะพร้าวและชุดเพลาปอกเปลือกมะพร้าวประกอบด้วยลูกกลิ้ง  2  ชุดหมุนเข้าหากัน  โดยมีครีบพาดแนวยาว  จำนวน  6  ครีบ  เชื่อมติดกับเหล็กท่อ  Steam  ขนาด  4  นิ้ว

สัดส่วนของเครื่องจักร  800 x  2,000 x  2,500 มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  สามารถปอกเปลือกมะพร้าวสดใช้เวลาปอกเปลือกเฉลี่ย  4.93  วินาที/ลูก  หรือประมาณ  730  ลูก/ชั่วโมง  การปอกเปลือกมะพร้าวแห้งใช้เวลาเฉลี่ย  4.98  วินาที/ลูก  หรือประมาณ  722  ลูก/ชั่วโมง

การนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างเพื่อลดเวลาในการทำงานของคนในการปอกเปลือกมะพร้าว  โดยใช้เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวแทนการใช้แรงงานคนและลดเวลาในการปอกเปลือกมะพร้าว

 

ผลงานของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ

 

 

ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติเครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ  ควบคุมการหยอดด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  มีความแม่นยำในการหยอด  และควบคุมปริมาณน้ำแป้งที่หยอดได้เที่ยงตรง  เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

สัดส่วนเครื่องจักร  1,000 x 1,000 x 1,250  มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  1  ถาด  ใช้เวลา  2  นาที

อัตราการใช้พลังงาน  ค่าไฟฟ้า  803.64  บาท/ปี

การนำไปใช้ประโยชน์  ใช้ในการหยอดขนมครก  หรือขนมชนิดอื่นที่มีวิธีการผลิตที่ใกล้เคียงกันและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผสมสารเคมี  และสีได้ด้วย

 

ผลงานของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เครื่องแยกเส้นใยจากกาบกล้วย

การแปรรูปเส้นใยกล้วยให้เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  สามารถใช้งานได้ดี  และเป็นเส้นใยที่น่าส่งเสริมให้มีการพัฒนาขึ้นในเชิงอุตสาหกรรม  เพื่อลดการนำเข้าเส้นใยบางชนิดจากต่างประเทศที่สามารถใช้เส้นใยกล้วยแทนได้  และเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สัดส่วนเครื่องจักร  ขนาดเครื่อง  600 x 1,100 x 1,100 มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  เพื่อเพิ่มปริมาณการแยกเส้นใยจากกาบกล้วย

การนำไปใช้ประโยชน์

- เพื่อให้ได้เส้นใยเพิ่มมากขึ้น

- เพื่อนำเส้นใยที่ได้ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้

- เพื่อนำลำต้นของกล้วยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- สามารถลดเวลาในการแยกเส้นใยจากกาบกล้วยลงได้มากกว่าการแยกแบบธรรมดา

 

ผลงานของ  สำ